อังคาร, 17 กันยายน 2019, 18:08
ยินดีต้อนรับ, Guest
ประวัติโรงเรียน


                โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2466  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลโนนทัน  2  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ครูใหญ่คนแรกชื่อ  นายสุข  บุตรเวียงพันธ์
                ปี  พ.ศ.  2504  ย้ายมาขึ้นกับตำบลกุดกว้าง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  อาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน  ต่อมาคณะครูและชาวบ้านสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป  1  ช  ราคา  40,000  บาท
                ปี  พ.ศ.  2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบกรมสามัญศึกษา  1  หลัง  ราคา  47,000  บาท
                ปี  พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป  1  ฉ  ราคา  828,000  บาท
                ปี  พ.ศ.  2526  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ. 33  ราคา  27,000  บาท
                ปี  พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ. 33  ราคา  30,000  บาท
                ปี  พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช.  106/26  จำนวน  2  ที่  ราคา  20,000  บาท
                ปี  พ.ศ.  2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช.  106/26  จำนวน  4  ที่  ราคา  40,000  บาท
                ปี  พ.ศ.  2540  ได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน  แบบ  ป. 1 ช  เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก
                ปี  พ.ศ.  2540  ได้รับงบประมาณจาก  สปช.  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  ขนาด  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  ราคา  1,698,000  บาท
                เมื่อ  ปี  พ.ศ.  2521  มีนักเรียนจากบ้านโคกกลาง  2  มาเรียนสมทบด้วย  ปัจจุบันเปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีอาคารเรียน  2  หลัง  อาคารประกอบ  1  หลัง  ครู  9  คน  นักการภารโรง  1  คน


 
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน
1.นาย สุข  บุตร เวียงพันธ์               พ.ศ.  2466  -  2470
2.นาย สีนวน  เทียน งามเหลือ         พ.ศ.  2470  -  2477
3.นาย กัณหา  นาม บัณฑิต             พ.ศ.  2477  -  2479
4.พระ มหาคำสาย  จอม ศรี            พ.ศ.  2479  -  2479
5.นาย ลี  ฮาม พิทักษ์                      พ.ศ.  2479  -  2480
6.นาย ปุ่น   บุตร เวียงพันธ์              พ.ศ. 2480 -   2481
7.นาย หอม  ชิน วงษ์                     พ.ศ.  2481 -   2481
8.นาย เลื่อน   โชค สวัสดิ์               พ.ศ.  2481 -   2482
9.นาย เลห์      แซง สีนวล               พ.ศ.   2482 -  2483
10.  นายเครื่อง  กิ่ง กั้ว                   พ.ศ.  2483 -   2486
11.  นายบุ  ขำ มี                           พ.ศ.  2486 -   2487
12.  นายกุล  โน พันธุ์                     พ.ศ.  2487 -  2487
13.  นายไพบูลย์  ดี หล้า                 พ.ศ.  2487  - 2491
14.  นายอนันต์  จันทร์ ประยูร        พ.ศ.  2491  - 2493
15.  นายไพบูลย์  ดี หล้า                พ.ศ.  2493  -2512
16.  นายสมใจ  อัมพ รัตน์              พ.ศ.  2512  -2526
17.  นายสนธยา  ยนต์ ดัน              พ.ศ.  2526  -2527
18.  นายรวมศักดิ์  ศรี เงิน             พ.ศ.  2527  -2542

                การพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  ให้สะอาดร่มรื่นสวยงามน่าอยู่น่าอยู่น่าเรียน  อาทิเช่น   เมื่อปี พ.ศ.   2528   ได้ขุดสระน้ำภายในโรงเรียนจำนวน  3 บ่อ  เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้  และทำการเกษตร  ทำสวนหย่อม  กรอบถนนคอนกรีตด้านหน้าอาคารเรียน  และถนนสายด้านตะวันตก เป็นเงิน  จำนวน  20,000 บาท
                ปี พ.ศ. 2528 ของประมาณสร้างสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียน  เป็นเงิน  75,000  บาท
                ปี  พ.ศ.  2529 คณะครู นักเรียน ปลูกสวนป่าในบริเวณโรงเรียน จำนวน  10,000  ต้นเพื่อ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว
                ปี  พ.ศ.  2531  คณะกรรมการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  บริจาคเงินติดตั้งหม้อมิเตอร์ และต่อไฟฟ้าเข้าโรงเรียน  เป็นเงิน  3,500 บาท
                ปี  พ.ศ. 2536  คณะครู อาจารย์ ขอผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ล้อมรั้วเสาคอนกรีต ลวดหนามโรงเรียน 4  ด้าน  เป็นเงิน  35,000 บาท คณะกรรมการศึกษาสร้างประตูเหล็กคอนกรีตให้โรงเรียน  2  ด้าน  เป็นเงิน  13,000 บาท

                ปี พ.ศ.  2539  บริษัทบุญรอดบริเวอร์รี่จำกัด  นำผ้าป่าการศึกษามาทอด  เพื่อสร้างสนามตะกร้อ  สนามวอลเล่ย์บอลคอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นเงิน 40,000 บาท
                ปี พ.ศ.  2539 นายเจริญ  ฝากสระผู้ใหญ่บ้านโนนสะทอน  ของบประมาณจากกรมโยธาธิการ  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคารเรียนยาว  126 เมตร ราคา  200,000 บาท
                ปี พ.ศ.  2539 คณะผ้าป่าเพื่อการศึกษาของชาวบ้านในเขตบริการทั้งสามหมู่บ้าน  บริจาคสร้างโรงจอดรถให้โรงเรียน  เป็นเงิน  36,000  บาท
                ปี พ.ศ. 2539 ชาวบ้านสำราญหินลาด  ได้ขายเขตที่ดินด้านตะวันออกของโรงเรียนจำนวน 6 ไร่  2 งาน  ปรับถมที่ดินเรียบร้อยรวมกับที่มีอยู่แต่เดิม เป็นจำนวน  33 ไร่  2 งาน  93 ตารางวา
                ปี พ.ศ. 2540 คุณนวลละออง  สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา  ได้บริจาคเงินปรับปรุงห้องพักครู  ห้องอาจารย์ใหญ่  เป็นเงิน  10,000 บาท
                ปี  พ.ศ.  2545  คุณสมฤดี  วัฒนเกียรติบำรุงและคณะนำผ้าป่าการศึกษามาทอดเพื่อสร้างฐานประดิษฐานพระ ประธาน , สร้างระบบประปาโรงเรียนและรั้วคอนกรีตทางด้านทิศตะวันตก  เป็นเงิน  150,000  บาท
                การพัฒนางานด้านวิชาการ  ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความ สามารถเหมาะสมกับชั้นและวัย  มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและผู้นำทุกระดับ การสอบแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์ กลุ่มหนองแก มีโรงเรียนทั้งหมด  10 โรงเรียน  ผลปรากฏว่า
                ปี พ.ศ.  2535       ได้ลำดับที่ 4
                ปี พ.ศ. 2536        ได้ลำดับที่ 5
                ปี พ.ศ. 2537        ได้ลำดับที่ 3
                ปี พ.ศ. 2538        ได้ลำดับที่ 2
                ปี พ.ศ. 2539        ได้ลำดับที่ 1
                สำหรับปีการศึกษา  2540  ทางกลุ่มไม่มีการสอบแข่งขันผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากใช้การวัดผลตามระเบียบใหม่  ใช้แฟ้มสะสม  portfiio  แทน
                ปี  พ.ศ.  2544 ได้แบ่งกลุ่มใหม่ตามเขตการปกครอง  ทางโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดได้อยู่ในกลุ่ม
กุดกว้างตามเขตการปกครองท้องถิ่น
                ปี  พ.ศ.  2546  ได้แบ่งกลุ่มใหม่มาอยู่ศูนย์เครือข่ายที่  16  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
                ปี  พ.ศ.  2548  นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในระดับจังหวัด  จำนวน  2  กิจกรรม  ได้แก่ เด็กชายทัพเทพ  ศรีเวียง  กิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  1  และเด็กชายศรราม  อำคาหล้า  กิจกรรม  CROSSWORD  GAME  ประเภทบุคคล  ช่วงชั้นที่  2
 
  สภาพปัจจุบัน
                โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด  เปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาล  1 – 2 และ ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6
                สภาพอาคารสถานที่  มีอาคารเรียน  2  หลัง  คือ  อาคารแบบ  สปช.  105/26  จำนวน  8  ห้องเรียน  และอาคารแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  6  ห้องเรียน  อาคารโรงฝึกงาน  1  หลัง  ห้องส้วม  2  หลัง  จำนวน  6  ที่  เรือนเพาะชำ  1  หลัง  สนามฟุตบอล  1  แห่ง  สนามตะกร้อคอนกรีต  1  แห่ง  สนามวอลเลย์บอลคอนกรีต 1 แห่ง  มีเนื้อที่จำนวน  33  ไร่  2  งาน  93  ตารางวา
เขตบริการ  3  หมู่บ้าน  คือ
  • บ้านสำราญหินลาด  หมู่  8  จำนวน  150  หลังคาเรือน
  • บ้านโนนสะทอน หมู่  13  จำนวน  65  หลังคาเรือน
  • บ้านหนองโก  หมู่  7  จำนวน  62  หลังคาเรือน

Copyright โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด © 2019  ออกแบบโดย นางสาวจตุุพร  ทองลาด