อังคาร, 17 กันยายน 2019, 18:08
ยินดีต้อนรับ, Guest
02_naaycchngkl__onphanthuนายจงกล   โนพันธุ์
< /span>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ศษ.ม.
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
E-Mail : jongkol01@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0819759489

ครูประพิศ

นายประพิศ   ทองบุ  ตำแหน่ง : ครู ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : กศ.บ.
วิชาเอก : ภูมิศาสตร์
E-Mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0833430643

ครูกาญจนา2

นางกาญจนา   ถาวงษ์กลาง
ตำแหน่ง : ครู ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : การศึกษาบัณทิต(กษ.บ.)
วิชาเอก : ประวัติศาสตร์ 
E-Mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0872358258

ครูสุบรรณ์

นายสุบรรณ์   คุ้มโศก 
ตำแหน่ง : ครู ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ :
วิชาเอก :
E-Mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0872385412

ครูชุติญา

นางชุติญา   ไชยยันต์ 
ตำแหน่ง : ครู ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ :
วิชาเอก : E-Mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 0878619570

ครูอุบลรัตน์

นางอุบลรัตน์   คุ้มโศก 
ตำแหน่ง : ครู ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ :
วิชาเอก : สังคม
E-Mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 0807560608

ครูสุทิสา

นางสุทิสา   ทองบุ
ตำแหน่ง : ครู ระดับ : ชำนาญการ
วุฒิ :
วิชาเอก : ประถม
E-Mail : mo_ok2007@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0874245399

นางสาวสุภาภรณ์  โม้แซง

นางสาวสุภาภรณ์   โม้แซง
ตำแหน่ง : ครู ระดับ : ชำนาญการ
วุฒิ :
วิชาเอก : หลักสูตรการสอน
E-Mail : workning_10@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0801762288

ครูรภัทภร2

นางสาวรภัทภร    ศิริปรุ ตำแหน่ง : ครู ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ศษ.ม.
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
E-Mail : rap_teach@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0894199207

พี่เบิ๊ล3

นางสาววราณี    ทาจวน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ระดับ : -
วุฒิ : วท.บ.
วิชาเอก : เทคโนโลยีสาระสนเทศ
E-Mail : waranee_it@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0876341868

นุ้ย

นางสาวจตุพร   ทองลาด
< /span>ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับ : -
วุฒิ : วท.บ.
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
E-Mail : Blessing4nui@Gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :     
เวบไซต์ส่วนตัว :
http://jatuporn.ucoz.com/
                        

น้าชำนาญ

นายชำนาญ  ศรีขำ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ ระดับ : -
วุฒิ : -
วิชาเอก : -
E-Mail : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
Copyright โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด © 2019  ออกแบบโดย นางสาวจตุุพร  ทองลาด