อังคาร, 17 กันยายน 2019, 18:06
ยินดีต้อนรับ, Guest

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด อ.หนองเรือ

02_naaybdinthr___buyluue60.jpg
นายบดินทร์ บุญลือ53 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา
02_naaycchngkl__onphanthu.jpg
นายจงกล โนพันธุ์44 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญหินลาด
02_naaye60ksakdi__cchanthakaa.jpg
นายเอกศักดิ์ จันทะกา52 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน
02_naayechlim_____suraphinicch.jpg
นายเฉลิม สุระพินิจ45 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
02_naayluue60chay__samraay.jpg
นายลือชัย สำราญ48 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่
02_naayoklaemd__wrrnphimph.jpg
นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์49 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล
02_naayphaakhiainy__bamrungechuue60.jpg
นายภาคิไนย บำรุงเชื้อ36 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
02_naaypiyphngskr__radaamaaty.jpg
นายปิยพงศกร ระดามาตย์55 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนนคร
02_naaysmphr_siriaekw.jpg
นายสมพร ศิริแก้ว49 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่
02_naaysuwathn___eprmphl.jpg
นายสุวัฒน์ เปรมผล40 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้าง
02_naaysuwithy____swasdimuul.jpg
นายสุวิทย์ สวัสดิ์มูล42 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
02_naaythanngsakdi__wangsngkh.jpg
นายทะนงศักดิ์ วังสงค์42 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
02_naaywanchay__phlesn.jpg
นายวันชัย พลเสน43 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
02_naaywathnaa__smhwang.jpg
นายวัฒนา สมหวัง98 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
02_naaywrcchaks__wngssiriraks.jpg
นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์39 เข้าชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง

Copyright โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด © 2019  ออกแบบโดย นางสาวจตุุพร  ทองลาด